ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

Wat Pradit (So) Puea Subdistrict, Chiang Klang District, Nan Province

ความเป็นมา

วัดประดิษฐ์ (ส้อ) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๐๐ โดยท่านครูบาชัยเป็นผู้ริเริ่ม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๕ ทางคณะศรัทธาบ้านส้อได้ร่วมกันสร้างวัด เดิมชื่อ วัดส้อ เมื่อถึงสมัยท่านพระครูมานิตย์ บุญยการ ได้พัฒนาวัดจนมีชื่อเสียง ประชาชนนับถือเป็นจำนวนมาก ท่านจึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดประดิษฐ์ (ส้อ) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร วัดประดิษฐ์ (ส้อ) ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙ บ้านส้อ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา 

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย

๑. พระวิหาร

๒. กุฏิสงฆ์

๓. ศาลาการเปรียญ

๔. ศาลาเอนกประสงค์

รายนามเจ้าอาวาส ดังนี้

๑. ครูบาชัย พ.ศ. ๒๒๐๖-๒๒๖๙

๒. ครูบานาย พ.ศ. ๒๒๖๙-๒๓๒๕

๓. ครูบาเสน พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๔๐๑

๔. ครูบาอานา พ.ศ. ๒๔๐๑-๒๔๖๔

๕. พระใจรังกา พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๖๕

๖. พระครูมานิตย์ บุญยการ พ.ศ. ๒๔๖๕-๒๕๒๓

๗. พระใบฏีกาเสวียน ธรรมธโร พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๔๐

ประวัติท่านพระครูมานิตย์ บุญยการ (ปัญญา ปญฺญาธโร)

ท่านพระครูมานิตย์ บุญยการ เป็นบุตรของคุณพ่อเทพ-แม่เคี้ยว เทพเสน เกิดวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๗

บรรพชาและอุปสมบท

ท่านพระครูมานิตย์ บุญยการ บรรพชาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. อุปสมบทวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ณ วัดหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ปัจจุบัน คือ อำเภอท่าวังผา) โดยมีพระขัตติยศ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอภิวงศ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระธรรมยศ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านย้ายมาอยู่ที่วัดประดิษฐ์ (ส้อ) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒

ตำแหน่งทางการสงฆ์

พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประดิษฐ์ (ส้อ)

พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลเปือ

พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์