ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Wat Si Chum 

Suan Dok Subdistrict, Mueang Lampang District, Lampang Province


ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าบูรณะซ่อมแซมกำแพงวัดศรีชุม


ความเป็นมา

วัดศรีชุม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๘ ชุมชนศรีชุม ถนนทิพย์วรรณ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ถนนศรีชุม – แม่ทะ) เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยคหบดีชาวพม่า ที่เข้ามารับจ้างและทำป่าไม้และอาศัยอยู่ในเมืองลำปาง ตามประวัติกล่าวไว้ว่า ก่อนที่คหบดีพม่าจะสร้างวัดขึ้นนั้น ที่บริเวณนี้เคยเป็นวัดมาก่อน แต่เป็นวัดเล็ก ๆ มีเพียงศาลา บ่อน้ำ และต้นโพธิ์เท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ คหบดีชาวพม่าจึงได้ทูลขออนุญาตเจ้านครลำปางแล้วสร้างวัดศรีชุมนั้นขึ้น โดยตั้งชื่อเป็นภาษาพม่าว่า หญ่องไวง์จอง วัดศรีชุม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๗๒๖ วัดศรีชุม สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๓ โดยจองตะก่าอูโย พ่อเลี้ยงหม่องยีและแม่เลี้ยงป้อม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๓๖

อาณาเขต 

ทิศเหนือ ประมาณ ๑๐๐ เมตร จรดที่ดินเลขที่ ๑๔๑ 

ทิศใต้ ประมาณ ๖๐ เมตร จรดทางสาธารประโยชน์ 

ทิศตะวันออก ประมาณ ๑๖๐ เมตร จรดถนนศรีชุม 

ทิศตะวันตก ประมาณ ๑๒๐ เมตร จรดที่ดินเลขที่ ๕๑

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศิลปะแบบพม่า มีหลังคาทรงปราสาทเจ็ดชั้น หอสวดมนต์ และกุฏิ ๒ หลัง ปูชนียวัตถุมี เจดีย์ พระพุทธรูปจากพม่า และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ อีก ๓ องค์

วัดศรีชุม แต่นั้นเดิมเป็นวัดที่มีศิลปะแบบพม่าที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในภาคเหนือ มีทั้งพระวิหาร พระอุโบสถ พระธาตุเจดีย์ กุฏิและซุ้มประตูเป็นแบบอย่างพม่า และเป็นวัดที่กรมศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2524 แต่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้พระวิหารทั้งหลัง เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2535  ปัจจุบันวัดได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ และยังมีชิ้นส่วนเครื่องประดับอาคารที่ถูกไฟใหม้ จัดแสดงไว้ด้านหลังวิหาร