วัดบ้านปาง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วัดบ้านปาง
วัดบ้านปาง เลขที่ ๓๘๑ หมู่ที่ ๑ บ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นวัดราษฎร์ มหานิกายเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๗

ประวัติความป็นมา
วัดบ้านปาง (วัดจอมสลี๋ทรายมูลบุญเรือง) เป็นปูชนีย์สถานท่สำคัญยิ่ง และมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านพระครูบาเจ้าศรีวิชัยสิริวิชโย ผู้เป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และเป็นวัดที่ท่านเริ่มสร้างเป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๔ และยังเป็นสถานที่ท่านดับขันธ์มรณภาพอีกด้วย
วัดบ้านปาง ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๙ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐

วัดบ้านปาง เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดลำพูน สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณร้อยปีก่อน คือ เริ่มสร้างวัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๔ จนเมื่อครูบาศรีวิชัยอายุได้ ๒๔ ปี ท่านได้นำพระเณรและศรัทธาชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดขึ้น โดยได้ขอให้นายควาย โยมบิดา เป็นผู้แผ้วถางเป็นปฐมฤกษ์ให้เกิดความเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้นพระเณรและศรัทธาชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับสถานที่บนเนินเขาให้เป็นที่ราบ ในการสร้างและบูรณะวัดบ้านปางในสมัยนั้นเป็นไปอย่างล่าช้า ยากลำบาก เพราะขาดเครื่องมือที่จำเป็น

ในสมัยครูบาศรีวิชัยได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ภายในวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งไม้พุ่ม ไม้ดอกหลากหลายชนิด ที่สำคัญในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานอันเก่าแก่ เมื่อครั้งสมัยที่ครูบาศรีวิชัยยังมีชีวิตอยู่ ก็คือพระวิหารหลวง สร้างขึ้นตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมล้านนา มีลักษณะอ่อนช้อยสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากพระวิหารหลวงแล้วยังมีปราสาทหินอ่อน ซึ่งสร้างขึ้นตรงสถานที่ครูบาศรีวิชัยมรณภาพ ใกล้ๆ กันยังมีพิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย เก็บรวมรวบรูปภาพเก่าและข้าวของเครื่องใช้ที่ครูบาศรีวิชัยเคยใช้ เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

ภาพมุมสูง

 

8]คลิกเพื่อนำทาง