วัดขนาเก่า

ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


Wat Khana Kao

Nam Om Subdistrict, Kantharalak District,
Sisaket Province

ประวัติวัด (โดยสังเขป)

วัดขนาเก่า ตั้งอยู่ที่บ้านขนาเก่า เลขที่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
วัดสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งห้วยขะยูง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้เกิดโรคระบาด วัดขนาเก่าจึงได้ร้างลง ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันย้ายวัดมาอยู่ด้านตะวันตกหนองขนา และได้ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๔๔ เมตร

อาณาเขต

ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๗๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๒๖๘๙
 • ทิศเหนือจดทาสาธารณประโยชน์
 • ทิศใต้จดที่สาธารณประโยชน์
 • ทิศตะวันออกจดทาสาธารณประโยชน์
 • ทิศตะวันตกจดที่ดินเพื่อเกษตรกรปฏิรูป

ปูชนียวัตถุ

 • พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย(หลวงพ่อพระหยก) ขนาดหน้าตัก กว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๙๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙
 • พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
 • พระบรมสารีริกธาตุ (ได้รับจากสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโน) อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดสระเกษราชวรมหาวิหาร) ประดิษฐานบนบุษบกปิดทองประดับกระจก ภายในศาลาการเปรียญ

พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย(หลวงพ่อพระหยก)

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย

พระบรมสารีริกธาตุ

อาคารเสนาสนะ

 • อุโบสถ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
 • ศาลาการเปรียญ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๑ หลัง
 • อาคารไม้ จำนวน ๑ หลัง และกุฏิรับรอง จำนวน ๑ หลัง
 • ศาลาอเนกประสงค์ ทรงไทยประยุกต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ศาลาบำเพ็ญกุศล อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖
นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ ฌาปนสถาน จำนวน ๑ หลัง หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑ หลัง หอกลอง จำนวน ๑ หลัง โรงครัว จำนวน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ จำนวน ๒ หลัง เรือนรับรอง จำนวน ๑ หลัง ห้องสุขา  ๓๖ ห้อง และหอฉัน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑ หลัง
การบริหารและการปกครอง
ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
๑. พระมา พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘
๒. พระโต๊ด พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐
๓. พระจินดา พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒
๔. พระเอ็น ภทฺทสโร พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๔
๕. พระกรุณา พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗
๖. พระบุญธรรม สุจิตฺโต พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐
๗. พระครูพิศาลอาจารคุณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน

พระครูพิศาลอาจารคุณ เจ้าอาวาสวัดขนาเก่า

ประวัติพระครูพิศาลอาจารคุณ
สถานะเดิม
ชื่อ จิระวัฒน์ นามสกุล ศิริวงศ์
เกิด ปีมะเส็ง วันที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
บิดา นายเกษแก้ว ศิริวงศ์ มารดา นางบุญแสง ชมภู
บ้านเลขที่ ๐๓๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
บรรพชา-อุปสมบท
วันที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ปีฉลู วัดกระบี่ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พระอุปัชฌาย์ พระครูบริหารกันทรลักษ์ วัดกระบี่ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์เกียรติบัตร สุภทฺโท วัดกระบี่ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พระอนุสาวนาจารย์ พระมหามนูญ จิตฺตนายโก วัดกระบี่ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วิทยฐานะ

 • ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบได้นักธรรมชั้นตรี จากสำนักศาสนศึกษาวัดกระบี่ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
 • ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบได้นักธรรมชั้นโท จากสำนักศาสนศึกษาวัดกระบี่ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
 • ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดบ้านไฮ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษาพิเศษ
มีความรู้ทางด้านใช้งานคอมพิวเตอร์ และอ่านเขียนอักษรขอม สามารถสอนผู้อื่นได้

ความชำนาญการ

ชำนาญงานด้านนวกรรมต่าง ๆ งานปูน งานไม้ทุกชนิด เช่น ๑. งานไม้ สามารถปลูกสร้างเสนาสนะต่าง ๆ โดยเขียนแบบแปลนแผนผัง และออกแบบโครงสร้างได้ด้วยตนเอง ๒. งานปูน สามารถก่ออิฐถือปูน เทโครงสร้างพื้นฐานด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบปูน ทาสี สามารถอ่านแบบแปลนแผนผังและควบคุมการก่อสร้างได้

งานการปกครอง

 • พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดขนาเก่า ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจุบันได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดขนาเก่า ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามตราตั้งที่ ๘๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

งานการศาสนศึกษา

 • พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดสว่าง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง หน่วยสอบ วัดน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน เป็นเลขานุการหน่วยสอบธรรมศึกษาสนามหลวง วัดสว่าง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดขนาเก่า ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งานการสาธารณูปการ

 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ที่วัดขนาเก่า ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ดำเนินการก่อสร้างหอระฆังที่วัดขนาเก่า ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลที่วัดขนาเก่า ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขาที่วัดขนาเก่า ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาหอฉัน ที่วัดขนาเก่า ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ที่วัดขนาเก่า ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒ หลัง

งานพิเศษ

 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการอุปถัมภ์สำนักศาสนศึกษาปริยัติธรรม – บาลี ของคณะสงฆ์อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จหลักสูตรการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐
 • ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ผ่านการอบรมเข้มครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านขนา ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ผ่านการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานตามโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๖ ของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘o ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมสี” ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ผ่านการอบรมพระธรรมวิทยากรตามโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในแดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๑๖ จากสำนักงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล

 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน” โดยสำนักเสริมการศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ
 • ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้เข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการงานศาสนพิธี รัฐพิธี และราชพิธี ครั้งที่ ๔”

สมณศักดิ์

 • พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม ที่ “พระสมุห์” ใน พระมหาชัยวัฒน์ ญาณธโร เจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูพิศาลอาจารคุณ
 • ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลจานใหญ่ เขต ๑