ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Wat Pa Nanthaburiyanasangwararam Pha Sing Subdistrict, Mueang Nan District, Nan Province

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ้าป่าข้าวสารปีที่ ๕ มหาสังฆทานช่วยเหลือสังคม ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

 

ร่วมบูรณะอุโบสถดิน ในวาระ ๑๐๙ ปี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ความเป็นมา

ด้วยคุณยายวัลลภา ศิริพรรฒ อุบาสิกาผู้ใจบุญ ได้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดจำนวนประมาณ ๓๐ ไร่ มอบถวายคณะสงฆ์วัดป่าดาราภิรมย์ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมอบหมายให้ พระครูจันทโรภาส (จักรกริศน์ จนฺโทภาโส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมเป็นชาวจังหวัดน่าน นำคณะพระภิกษุเข้าสู่พื้นที่เพื่อเริ่มดำเนินการสร้างวัด เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ต่อมาได้รับพระเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงรับวัดไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และทรงประทานนามวัดว่า “วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม” เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และทรงรับการก่อสร้างอุโบสถดินไว้ในสังฆราชูปถัมภ์

วัดป่านันทบุรีญาณสังวรารามตั้งอยู่ที่บ้านผาตูบ หมู่ที่ ๗ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลังจากการฉลอง ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวัดในพระสังฆราชูปถัมภ์วัดสุดท้ายของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อุโบสถดินเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ สมเด็จพระญาณสังวร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงรับการก่อสร้างอุโบสถดินเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี ประจำภาคเหนือ ขนาด ๗ x ๑๗ เมตร จำนวน ๙ หลัง ซึ่งออกแบบโดยกรมราชทัณฑ์ 

พระพุทธนันทบุรีไพรีพินาศฯ พระประธานในอุโบสถดินเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ประจำภาคเหนือ มีหน้าตักขนาด ๖๐ นิ้ว ปิดทองคำซึ่งสร้างจากแผ่นทองที่ศรัทธาประชาชนร้วมเขียนอธิษฐานจิตนับแสนแผ่น

พระพุทธจักรนันทอภิไชย พระพุทธรูปหยกขาวจากประเทศพม่า ศิลปะเชียงแสน สิงห์ ๑ หน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว ประดิษฐานที่ศาลาธรรมไพบูลย์วัฒนานนท์

พระอุปคุตทันใจ พระอุปคุตทันใจ ขนาด ๒๒๗ เซนติเมตร ประดิษฐาน ณ ลานพระอุปคุตทันใจ 

เจดีย์ทราย “ชยานันทบุรีเจดีย์” ประชาชนจาก ๘๙๐ หมู่บ้าน และส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน คณะสงฆ์จาก ๕๐๐ วัด ที่รับอาราธนานำทรายจากแต่ละวัด แต่ละหมู่บ้านทั่วทั้งเขตพื้นที่จังหวัดน่านมาร่วมทำบุญก่อเจดีย์ทราย 

โครงการอบรมฟรี โครงการนี้มี ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเช้ามาเย็นกลับ หลักสูตร ๑ คืน ๒ วัน หลักสูตร ๒ คืน ๓ วัน และหลักสูตร ๓ คืน ๔ วัน โดยทุกหลักสูตรเสียค่าใช้จ่าย (ค่าวิทยากร และค่าสถานที่) แต่องค์กร หน่วยงาน ส่วนราชการ หรือสถานศึกษา ต้องเตรียมอาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมมาเอง

โครงการบวชฟรี เป็นโครงการหนึ่งของทางวัด ที่เปิดรับผู้ที่ต้องการบรรพชาอุปสมบท เพื่อฝึกปฏิบัติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงฝึกฝนตนเองตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ตลอดระยะเวลาที่มีโครงการบรรพชาอุปสมบท ซึ่งมีผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทมาแล้วมากกว่า ๗๐๐ รูป