ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 


 


นายอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์

นายอำเภอเวียงสา

xxxxxxxxx

ปลัดอำเภอ

0xxxxxxx

xxxxxxxxx

ปลัดอำเภอ

0xxxxxxxx

นางกิติยาภรณ์ ทองหลื้ม

ท้องถิ่นอำเภอ

09-4025-9787

 

 


ผู้บริหารท้องถิ่น 16 ตำบล

นายวิโรจน์ หวั่นท๊อก

นายก ทต. เวียงสา

09-3239-9394

นางกนกวรรณ บุญก้อน

ปลัดอำเภอจอมจันทร์

008-1952-3258

นายนำชาติ จันทร์ดี

ปลัด ทต. กลางเวียง

09-5678-9697

นายสำราญ ปัญญาอินทร์

นายก อบต. ไหล่น่าน

08-1961-1472

นายด่านชัย ด่านธนะทรัพย์

นายก อบต.ส้าน

08-3572-0661

นายศราวุธ พุฒตรง

นายก อบต. ตาลชุม

06-3792-5858

นายธนู ต๊ะสาร

ปลัด อบต. ตาลชุม

09-1854-0019

นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล

ปลัด ทต. ขึ่ง

09-1079-8231

นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น

นายก อบต.อ่ายนาไลย

08-6916-2927

นายพนมกร ดู่ผัด

ปลัด อบต. อ่ายนาไลย

08-9430-3714

นายโชตธนินทร์ เดโชวชิรสวัสดิ์

นายก อบต. น้ำปัว

09-3312-5559

นางระเบียบ ไทยเอียด

ปลัด อบต. น้ำปัว

08-7184-3574

นายหย่วน อินทะเขื่อน

นายก อบต. น้ำมวบ

08-1112-8218

นายบุญธรรม ผาวังยศ

นายก อบต.ทุ่งศรีทอง

09-3593-6709

นายเสนอ ปินะอินทร์

นายก อบต.ยาบหัวนา

08-6118-0924

นายชาญนรินทร์ ลาภิยะ

นายก อบต.แม่ขะนิง

09-7215-1287

นายจันทร์ โนลี

นายก อบต. แม่สาคร

09-6738-4609

นายธนสรร พิมสาร

นายก อบต. แม่สา

08-1287-9039

นายธนเสฎฐ์ มูลดำรงสวัสดิ์

นายก อบต. จอมจันทร์

09-3239-9394

นายสุพจน์ มูลฐี

นายก อบต. นาเหลือง

086-2681-6921

นายรักษ์พล ไมตรีสมสกุล

ปลัด อบต. นาเหลือง

08-1884-3860

นายมนัส หวั่นท๊อก

นายก ทต. กลางเวียง

09-3183-8900

นางสายฝน คำเต็ม

ปลัด อบต. ไหล่น่าน

08-1950-0439

นายชูชาติ บัติปัน

ปลัด อบต. ส้าน

08-9955-0432

นางบำเพ็ญ บริบูรณ์

นายก ทต. ขึ่ง

08-9700-9200

..ศศิธร อินทะนิล

ปลัด อบต. น้ำมวบ

09-3043-3561

นางจิรวรรณ เมธา

ปลัด อบต. ยาบหัวนา

08-9853-7922

นายชัยยันต์ จันทนะ

ปลัด อบต. แม่ขะนิง

09-5446-9857

นายกอบโชค นวลจันทร์

ปลัด อบต. แม่สาคร

08-3574-1295

นายอดิศักดิ์ ต๊ะคำ

ปลัด อบต. แม่สา

08-1919-2530

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ที่ตั้งและอาณาเขต

ด้านภูมิประเทศ อำเภอเวียงสาเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ที่มีชายแดนด้านทิศตะวันออกติดกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ด้านเหนือติดกับอำเภอเมือง ด้านใต้ติดอำเภอนาน้อย ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้คนมักจะต้องผ่านเพื่อไปยังดอยเสมอดาว และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดแพร่ โดยมีเส้นทางหลวงสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (แพร่-น่าน) ซึ่งมักมีคำพูดติดตลกๆ กันว่า เวียงสาน่าจะเจริญกว่าเมืองน่าน เพราะระยะทางใกล้กรุงเทพมหานคร มากกว่า อำเภอเวียงสาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (กำแพงเพชร-ต่อเขตเทศบาลเมืองน่าน) ตอนเวียงสา-ต่อเขตเทศบาลเมืองน่าน และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 643 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง และอำเภอแม่จริม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนาน้อย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอร้องกวาง และอำเภอสอง (จังหวัดแพร่)


การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเวียงสาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 ตำบล 128 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน

1

 ทต. เวียงสา 

2

อบต. จอมจันทร์ 

3

อบต. นาเหลือง 

4

ทต. กลางเวียง 

5

อบต. ไหล่น่าน 

6

อบต. ส้าน 

7

อบต. ตาลชุม 

8

ทต. ขึ่ง 

9

อบต. อ่ายนาไลย 

10

อบต. น้ำปั้ว 

11

อบต. น้ำมวบ 

12

อบต. ทุ่งศรีทอง 

13

อบต. ยาบหัวนา 

14

อบต. แม่ขะนิง 

15

อบต. แม่สาคร 

16

อบต. แม่สา

 

 


วัดในอำเภอทั้งหมด 70 วัด

ลำดับ

ชื่อวัด

ตำบล

อำเภอ

นิกาย

ประเภทวัด

1 ดอนไชย ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
2 ต้นหนุน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
3 บุญนาค ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
4 บุญยืน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย พระอารามหลวง
5 ร้องเย็น ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
6 ศรีกลางเวียง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
7 ศรีดอนแท่น ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
8 สถาน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
9 ขึ่งเจริญ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
10 งิ้วงาม ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
11 ท่าลี่ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
12 ศรีมงคล ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
13 ครกคำ ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
14 จอมจันทร์ ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
15 ตาลชุม ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
16 นากอก ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
17 นาเคียน ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
18 ป่าสัก ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
19 หลับมืนไตย ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
20 หลับมืนพรวน ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
21 เชียงบาล ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
22 ดอนไชยพระบาท ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
23 นาเหลืองนอก ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
24 นาเหลืองใน ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
25 เมืองราม ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
26 ห้วยม่วง ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
27 น้ำปั้ว ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
28 บัวทอง ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
29 วังคีรี ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
30 ศรีนาชื่น ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
31 อรุณศรี ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
32 น้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
33 สาลี้ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
34 ปงสนุก ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
35 ฝายแก้ว ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
36 ภูเพียง ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
37 วัวแดง ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
38 เหนือฝาย ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
39 ป่าแพะ ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
40 ท่ามงคล ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
41 ไพรอุดม ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
42 ป่าหุ่ง ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
43 สะเลียม ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
44 ห้วยหลอด ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
45 คือเวียง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
46 ทรายมูล ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
47 นาส้าน ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
48 บ้านใหม่ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
49 โปร่ง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
50 ผาเวียง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
51 ไผ่งาม ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
52 พระเนตร ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
53 ส้านนาหนองใหม่ ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
54 หาดไร่ ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
55 ท่าข้าม ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
56 นาสา ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
57 บุญเรือง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
58 ห้วยเม่น ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
59 ห้วยสอน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
60 ไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
61 จะเข้ภูหอม ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
62 จันชมพู ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
63 นาไลย ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
64 ปางมอญ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
65 ฝั่งหมิ่น ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
66 พะเยา ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
67 วิถีบรรพต ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
68 สาคร ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
69 ใหม่เจริญราษฎร์ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์
70 อ่าย ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา มหานิกาย วัดราษฎร์

โรงเรียนภายในอำเภอเวียงสา ทั้งหมด 7 โรงเรียน

จังหวัดน่านอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
โรงเรียนสา กลางเวียง เวียงสา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น้ำมวบ เวียงสา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารทิศพิทยาคม ยาบหัวนา เวียงสา มัธยมศึกษา
โรงเรียนในความดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กลางเวียง เวียงสา
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนเทศบาล (บ้านหนองนก) กลางเวียง เวียงสา อนุบาลประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเวียงสา กลางเวียง เวียงสา อนุบาล
โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) แม่สา เวียงสา ประถมศึกษา

คลิกเพื่อนำทาง