ข่าวประชาสัมพันธ์อำเภอ


ประกาศโรงเรียนราชานุบาล
เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) (ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดน่านและมีนักเรียนซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกับที่พบผู้ป่วยแล้วไม่กักตัว ทางโรงเรียน จึงตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ดังนั้น จึงขอแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งผ่านทาง Facebook โรงเรียนราชานุบาล
และทางกลุ่ม Line ห้องเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบต่อไป อนึ่งจะมีการกำหนดเวลาเรียนชดเชย จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม ท.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชที่ ๓ / ๒๕๖๔
เรื่อง ประทานพระอนุเคราะห์แก่การฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ขาดแคลน
อนุสนธิ มติมหาเถรสมาคม ที่ ๒๕๐/๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ข้อ ๔ ระบุว่า “กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจศพ ให้วัดช่วยดำเนินการ แล้วให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในต่างจังหวัดให้แจ้งความประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด” ความแจ้งแล้ว นั้น

*** ตามที่ระบบหมอพร้อม ประกาศปลดล็อก
เมื่อ 24 มิ.ย. 64 ทำให้ไม่สามารถเข้าไป จองคิวฉีดวัคซีน ในระบบเดิมได้

ตำบลเวียงสา พร้อมทีมงานเทศบาล ต.เวียงสา สมาชิกสภา ลงพื้นที่ฟื้นฟูลำเหมืองสายเก่า

หมืองสายนี้มีชื่อว่า “เหมืองอะม็อก” อยู่ในเขตบ้านบุญนะ
รับน้ำมาจากขุนสา เดินทางไกลไหลผ่าน
-เขียงโปร่ง (ร้านเฟียร่า)
-เหมืองคือ(รร.อนุบาล ทต.เวียงสา)
-เหมืองตอง(หลังสถานีขนส่งเวียงสา)

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)
ในวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.
ณ บริเวณลานหน้าอาคารที่ทำการ สภ. เมืองน่าน

ข้อความ จาก นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่านพรรคเพื่อไทย ฝากถึงพี่น้องชาวน่าน
เรียน พี่น้องประชาชน คนน่าน ที่เคารพทุกท่าน ครับ
ตามที่รัฐบาล ได้แจ้งให้ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้ลงทะเบียน ผ่านทาง “ไลน์ หมอพร้อม” ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค 2564 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ซึ่งจะเริ่มฉีดระยะ แรก 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ต 2564 ทาง จ.น่านเรามี ผู้ลงทะเบียน เพียง 3,913 คน สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากความไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัคซีน บางส่วนเกิดจากเข้าไม่ถึงการใช้ ไลน์หมอพร้อม