รวมเรื่องราววัดจังหวัดเชียงราย


แนะนำวัดในอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอห้างฉัตร
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 7 ตำบล

ตำบลเวียงตาล

ตำบลห้างฉัตร


แนะนำวัดในอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอเสริมงาม
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 4 ตำบล

ตำบลเสริมซ้าย


แนะนำวัดในอำเภอสมปราบ จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอสมปราบ
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 4 ตำบล

ตำบลนายาง

ตำบลแม่กัวะ

ตำบลสมัย


แนะนำวัดในอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอวังเหนือ
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 8 ตำบล

ตำบลวังเหนือ

วัดขันหอม


แนะนำวัดในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอเเม่เมาะ
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 5 ตำบล

ตำบลเเม่เมา

วัดห้วยคิง

ตำบลบ้านดง

ตำบลจากเหนือ


แนะนำวัดในอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอเเม่พริก
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 4 ตำบล

ตำบลพระบาทวังด้วง


แนะนำวัดในอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอเมืองปาน
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 5 ตำบล

ตำบลบ้านขอ

ตำบลเมืองปาน


ตำบลทุ่งกว๋าว


แนะนำวัดในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอเเจ้ห่ม
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 7 ตำบล

ตำบลวิเชตนคร

 

ตำบ้านสา

ตำบลเเม่สุก


แนะนำวัดในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอเถิน
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 8 ตำบล

ตำบลเเม่ปะ

ตำบลล้อมเเรด


แนะนำวัดในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอเมือง
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 10 ตำบล

ตำบลพระบาท

ตำบลหัวเวียง

 

ตำบลปงเเสนทอง

ตำบลสวนดอก

ตำบลพิชัย

ตำบลต้นธงชัย

 

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง

 

ตำบลเวียงเหนือ

ตำบลบ้านเสด็จ

ตำบลชมพู

ตำบลบ่อแฮ้ว

ตำบลปงแสนทอง


แนะนำวัดในอำเภองาว จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภองาว
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 10 ตำบล

ตำบลนาแก

ตำบลบ้านโป่ง

ตำบลหลวงเหนือ

ตำบลปงเตา

ตำบลบ้านแหง

ตำบลหลวงใต้

ตำบลบ้านหวด


แนะนำวัดในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

วัดในปกครองเขตอำเภอเกาะคา
มีทั้งสิ้น…..วัด (พัทธสีมา) สำนักสงฆ์ …… แห่ง ที่พักสงฆ์….แห่ง รวม ….แห่ง
แบ่งเขตปกครองทั้งหมด 9 ตำบล

ตำบลวังพร้าว

ตำบลลำปางหลวง

ตำบลศาลา

ตำบลนาแก้ว

ตำบลนาเเส่ง